Polityka prywatności i regulamin

W rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Firma Turystyczna “HOTEL NEPTUN”S.A. ul. Sosnowa 1, 84-360 Łeba, NIP 8410011823.

 

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Dane osobowe pozyskiwane są w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b) poprzez gromadzenie plików “cookies”. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na tym, że przy użyciu wspomnianych plików cookie chcemy jedynie ułatwić Państwu wywoływanie naszej strony internetowej; nie gromadzimy przy tym żadnych danych dotyczących śledzenia i tym samym w żaden sposób nie ingerujemy w Państwa prawa osobiste i podstawowe wolności. Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

W każdym czasie istnieje możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgłoszeń można dokonywać za pomocą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną. Adres e-mail Administratora Ochrony Danych Osobowych – rezerwacja@zamekleba.pl Adres fizyczny Administratora Ochrony Danych Osobowych – Firma Turystyczna “HOTEL NEPTUN”S.A. ul. Sosnowa 1, 84-360 Łeba, NIP 8410011823

 

Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie Administrator Danych Osobowych, oraz podmioty z którym Administrator Danych Osobowych współpracuje w celu realizacji zadań do których się zobowiązał w związku z zawartą umową lub z którymi współpraca jest konieczna do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W każdym przypadku przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Dane osobowe osób fizycznych mogą podlegać profilowaniu w zakresie i w związku ze statystyką sprzedażową i marketingową. ADO nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogących istotnie wpływać na sytuacje osób, których dane dotyczą. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 1. w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem   umowy – art. 6 ust.1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dany dotyczą, przed zawarciem umowy; 2. w pozostałym zakresie warunkiem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda osoby, której dane będą przetwarzane – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Cel przetwarzania danych osobowych jest każdorazowo określony w treści zgody. Okres czasu, przez który dane osobowe będą przetwarzane jest uzależniony od celu w jakim zostały one zgromadzone.

 

Administrator Danych Osobowych gwarantuje, że dane osobowe będą przetwarzane tylko przez taki okres czasu jaki jest niezbędny do realizacji celu w związku z którym dane osobowe zostały pozyskane lub przez taki okres czasu na jaki została wyrażona zgoda. Dane osób będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, dane zarejestrowanych użytkowników będą przetwarzane do czasu wypowiedzenia zgłoszenia, dane zgromadzone w pozostałych celach będą gromadzone i przechowywane przez okres 2 lat.

 

Witryna internetowa www.zamekleba.pl wykorzystuje i zbiera informacje o odwiedzających ją osobach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie. W pojedynczych przypadkach pozwalamy sobie zbierać informacje o użytkownikach takie jak: adres poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe (np. w przypadku badań ankietowych czy zapytania przesyłane przez dostępny na stronie formularz). Żadne z powyższych informacji nie będą przekazywane osobom trzecim w celu innych niż cel w którym dane te zostały zgromadzone. Adresy IP naszych użytkowników są wykorzystywane w takich przypadkach jak: • diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera • analizy naruszeń bezpieczeństwa czy też w związku z zarządzaniem naszą stroną WWW. Adres IP może być również wykorzystywany do gromadzenia czy też identyfikacji danych demograficznych osób, które odwiedzają naszą stronę internetową.

 

W szczególnych przypadkach możemy sporządzać zbiorcze raporty lub ogólne zestawienia tematyczne, które zostaną ujawnione osobom trzecim. Raporty te i zestawienia nie zawierają danych pozwalających na identyfikację użytkowników witryny

 

REGULAMIN ZAMKU ŁEBA

Zarząd Obiektu przedstawia Państwu regulamin obiektowy i prosi o współpracę w zakresie jego przestrzegania. Dzięki temu będziemy mogli zapewnić Państwu spokojny i bezpieczny pobyt.

Postanowienia ogólne
1.      Celem niniejszego Regulaminu jest zapewnienie spokojnego, bezpiecznego pobytu naszych Gości.

2.      Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w Zamku Łeba, który znajduje się przy ulicy Sosnowej 1 w Łebie.

3.      Umowa pomiędzy Gościem, a właścicielem obiektu, którym jest Firma turystyczna „Hotel Neptun” S.A. zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji.

Rezerwacja
1.      Rezerwacji klient dokonuje za pośrednictwem systemu rezerwacji dostępnego na stronie internetowej www.zamekleba.pl 

2.      W przypadku rezerwacji za pośrednictwem systemu rezerwacji klient zobowiązany jest do postępowania zgodnie z kolejnymi krokami wyświetlanymi w systemie rezerwacji, a 
w szczególności klient zobowiązany jest do zaakceptowania regulaminu rezerwacji, warunków oferty i warunków anulacji oraz dokonania płatności za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności lub obciążenia karty płatniczej. Jednocześnie klient będzie miał możliwość wyboru opcji dodatkowych. 

3.      W przypadku rezerwacji za pośrednictwem serwisów online klient zobowiązany jest do postępowania zgodnie z kolejnymi krokami oraz na podstawie zasad i regulaminu serwisu rezerwacyjnego. 

4.      Po otrzymaniu wpłaty, klient niezwłocznie otrzyma e-mail z potwierdzeniem rezerwacji oraz imienną fakturę VAT lub fakturę VAT. 

5.      W cenę pobytu wliczony jest podatek VAT oraz śniadanie. Na terenie Miasta Łeba obowiązuje opłata miejscowa w wysokości 2 PLN za osobę za każdy pełen dzień pobytu, którą dolicza się dodatkowo do kwoty należności za pobyt. 

 

Pobyt w Zamku Łeba
1.      W przypadku braku możliwości dotarcia do godziny 22:00, Gość zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia recepcji pod numerem telefonu: 662 268 390 w celu potwierdzenia godziny przyjazdu.

2.      Podczas zameldowania należy okazać aktualny dowód osobisty bądź paszport. Na podstawie okazanego dokumentu tożsamości oraz danych przekazanych przez Gościa recepcja wypełnia kartę rejestracyjną gościa.

3.      Podczas zameldowania należy dokonać gwarancji płatności pobytu za pomocą:

a.      przedpłaty za 100% wartości rezerwacji

b.      płatności kartą lub gotówką za 100% wartości rezerwacji podczas meldowania

c.      blokadą środków na koncie

4a.    Kredyt hotelowy na usługi dodatkowe pozostaje zamknięty do czasu dokonania preautoryzacja (blokady środków) na karcie Gościa.

4b.    W sytuacji gdy Gość nie posiada karty zostanie pobrana kaucja w kwocie 500 PLN. Kaucja nie zwalnia Gosćia z obowiazku dokonywania płątnosći za dodatkowe usługi każdoroazowo po ich realizacji (kartą lub gotówką) w restauracji lub SPA. Kaucja zwracana jest na koniec pobytu po wcześniejszym sprawdzeniu pokoju przez personel.

5.      Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 14:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.

6.      Gościowi nie przysługuje zwrot pieniędzy jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu nawet w przypadku trudności komunikacyjnych lub powodów osobistych.

7.      Gość ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić obsługę recepcji o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela na szkodę.

8.      Gość odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu obiektu i w samym obiekcie. Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację lub osobę odpowiedzialną za klucze o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej 
w dniu wyjazdu.

9.      Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. 

10.   Zamek Łeba obciąży gościa:

a.      za zaplamienie lub zniszczenie pościeli, kwotą 700,00 PLN;

b.      za zaplamienie lub zniszczenie wykładziny, kwotą 4500,00 PLN;

c.      za palenie tytoniu w miejscach do tego niewyznaczonych, kwotą 700,00 PLN;

d.      za brak zwrotu kluczy, kwotą 150,00 PLN;

e.      za pobyt dodatkowej osoby, bez wcześniejszego poinformowania, kwotą 200,00 PLN;

f.       za zniszczenie pokoju hotelowego, kwotą 5000,00 PLN i kwotą dodatkową w przypadku zniszczeń przekraczających ww. kwotę na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

11.   Zamek Łeba zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej klienta za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. 

12.   Goście zobowiązani są przed wyjazdem zwrócić pokój w stanie niepogorszonym oraz oddać klucze do pokoju.

13.   Parking jest płatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie. Miejsce parkingowe dostępne jest tylko i wyłącznie w czasie trwania rezerwacji (od godziny 14:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu). Po zakończeniu rezerwacji dodatkowa opłata za parking to 50 PLN/godzina.

14.   W Zamku Łeba obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.

15.   Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji lub w dniu przybycia, gość obiektowy powinien zgłosić w recepcji, nie później niż do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

16.   Istnieje możliwość wydłużenia doby hotelowej do godziny 16:00 w cenie 50 zł/godzina pod warunkiem dostępności pokoi.

17.   Śniadanie wydawane jest od godz. 8.00 do 11.00.  Kawiarnia i restauracja czynne są do godz. 22.00

18.   W godzinach 24.00 – 7.00 drzwi do obiektu są zamykane. Do obiektu można wejść w tym czasie, tylko za pośrednictwem dozorcy.

19.   Gość obiektowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

20.   Obiekt może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektowy, wyrządzając szkodę na mieniu obiektowym lub gości, albo szkodę na osobie gości przebywających w obiektu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.

Strefa SPA&Wellness
1.      Gość zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu korzystania z basenu oraz saun.

2.      Sauna dla gości obiektu wliczona jest w cenę pokoju. Zapraszamy w godzinach: 8.00 – 20.00.

3.      W strefie SPA należy zachować ciszę.

Regulamin obiektu rekreacyjnego
1.      Obiekt Rekreacyjny jest częścią obiektu należącego do Firmy Turystyczna „Hotel Neptun” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łebie przy ul. Sosnowej 1, 84-360 Łeba, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, za numerem KRS: 0000111085, NIP: 8410011823, REGON: 770699618, właściciela Hotelu Zamek Łeba, dalej: Organizator. 

2.      Obiekt Rekreacyjny przeznaczony jest dla gości Obiektu Organizatora i osób przez niego zaproszonych, dalej: Uczestnicy.

3.      Teren Obiektu jest monitorowany.

4.      W skład Obiektu wchodzi: 

a.      niecka rekreacyjna o wymiarach 10,5,m x 18,5m i głębokości 1,5m

b.      teren zielony towarzyszący o wymiarach 30m x 60m

5.      Obiekt Rekreacyjny jest czynny codziennie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, 
o tym czy Obiekt jest otwarty informuje Organizator. 

6.      Organizator poinformuje Uczestników o otwarciu Obiektu każdorazowo na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej.

7.      Wstęp na Obiekt odbywa się na podstawie zgody Organizatora, wyrażonej w formie opaski identyfikacyjnej.

8.      Wstęp na Obiekt jest limitowany do 20 osób.

9.      Uczestnicy zobowiązani są do:

a.      zapoznania się z niniejszym Regulaminem;

b.      zapoznania się do regulaminem poszczególnych atrakcji lub wypożyczenia sprzętu;

c.      stosowania się do znaków informacyjnych i komunikatów Organizatora;

d.      dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności ogólnej oraz stanu zdrowia;

e.      bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub Organizatora o zaistniałym wypadku, urazach oraz o innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.

10.   Dzieci do lat 16 mogą przebywać na Obiekcie jedynie pod ustawicznym nadzorem osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci 
i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. 

11.   Zabrania się:

a.      nurkować, skakać do wody i wykonywać ćwiczeń bezdechowych;

b.      wchodzenia do wody bez informacji Organizatora, o tym, że Obiekt jest czynny;

c.      przebywać na terenie Obiektu w stanie wskazującym na stan nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;

d.      pozostawiania bez nadzoru dzieci nie umiejących pływać;

e.      używać strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą;

f.       wstępu osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników oraz z plastrami i bandażami;

g.      biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych Uczestników;

h.      wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów;

i.       używać mydła i środków chemicznych na terenie Obiektu;

j.       przemieszczać wyposażenia ruchomego;

k.      żuć gumy i spożywać pokarmów i napojów na terenie strefy niecki;

l.       spożywać pokarmów i napojów na terenie pozostałym innych niż przygotowanych przez Organizatora;

m.    wnosić i spożywać alkoholu i innych środków odurzających na terenie całego Obiektu;

n.      załatwiać potrzeby fizjologiczne poza WC;

o.      wprowadzać i wnosić zwierząt;

p.      wprowadzać rowerów;

q.      odtwarzać muzyki z urządzeń elektronicznych (nie dotyczy słuchawek);

r.       wnosić leżaków, krzeseł, materacy, rozkładania koców, ręczników;

s.       korzystania ze sprzętu pływackiego m.in. płetwy, łapki pływackie używanego do treningu.

t.       wnoszenia i spożywania własnego pożywienia i napoi.

12.   Uczestnicy mają prawo do korzystania z własnych „dmuchanych” przedmiotów przeznaczonych do urozmaicenia pływania, o ile takie przedmioty posiadają odpowiedni certyfikat przeznaczenia do użytkowania na terenie polski. 

13.   Za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie Obiektu Organizator nie odpowiada.

14.   Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do niecki dokładne umycie całego ciała pod natryskiem i dezynfekcja stóp.

15.   Na terenie Obiektu obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie posiadający elementów, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia Obiektu. Na pozostałym terenie obiektu obowiązuje przynajmniej strój plażowy bądź kąpielowy.

16.   Na terenie Obiektu w innym ubraniu mogą przebywać wyłącznie osoby wyznaczone przez Organizatora oraz osoby niekorzystające z niecki.

17.   Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. 
W przypadku przebywania na terenie niecki w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.

18.   Zabrania się prowadzenia na terenie Obiektu bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług, oraz prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem.

19.   Osoby wskazane przez Organizatora uprawniane są do usunięcia osób naruszających porządek publiczny lub przepisy regulaminu z terenu Obiektu.

20.   W przypadku złej pogody (np. burza, silny wiatr), osoby przebywające na terenie Obiektu, ze względu na swoje bezpieczeństwo, mają obowiązek opuścić ten teren. 

21.   Na terenie Obiektu obowiązuje zakaz wprowadzania rowerów.

22.   Na terenie Obiektu obowiązuje zakaz palenia papierosów poza miejscem do tego celu wyznaczonym.

23.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator przy zastosowaniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz niniejszego Regulaminu.

24.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe 
z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.

25.   Wszelkie kwestie związane z Obiektem należy zgłaszać Organizatorowi pod nr. tel. +48 662 268 390.

26.   O wszelkich przypadkach narażenia życia i zdrowia należy powiadomić niezwłocznie Organizatora i odpowiednie służby ratownicze pod numerem 112.

Regulamin korzystania z trampoliny
1.        Właścicielem trampoliny jest - Firmy Turystyczna „Hotel Neptun” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łebie przy ul. Sosnowej 1, 84-360 Łeba, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, za numerem KRS: 0000111085, NIP: 8410011823, REGON: 770699618, właściciela Hotelu Zamek Łeba.

2.        Trampolina przeznaczona jest dla dzieci do 12 roku życia. 

3.        Dzieci mogą korzystać z trampoliny jedynie pod ustawicznym nadzorem osoby pełnoletniej. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.

4.        Zakazuje się:

a.      użytkowania trampoliny przez więcej niż jedno dziecko w jednym czasie;

b.      obciążania trampoliny powyżej 150 kg;

c.      wykonywania salt i przewrotów;

d.       użytkowania trampoliny podczas deszczu lub gdy jej powierzchnia jest mokra;

e.      wskakiwania i zeskakiwania z trampoliny;

f.       korzystania z trampoliny pod wpływem alkoholu i środków odurzających;

g.      przebywania pod trampoliną;

h.      wrzucania i przechowywania przedmiotów na i pod trampoliną;

i.       używania sprężyn lub elementów zawieszenia jako uchwytów;

j.       korzystania z trampoliny bezpośrednio po posiłku;

k.      korzystanie z trampoliny z założonymi elementami metalowymi lub plastikowymi, które mogą zranić lub zniszczyć trampolinę

5.        Podczas użytkowania trampoliny należy:

a.      unikać zbyt szybkiego skakania;

b.      zakończyć użytkowanie jeśli dziecko odczuwa zmęczenie;

c.      wejść i zejść na trampolinę z pomocą opiekuna za pomocą drabinki;

d.      przy wchodzeniu i schodzeniu trzymać się ramy trampoliny;

e.      unikać zbyt wysokich podskoków;

f.       lądować na środku trampoliny;

g.      skakać wyłącznie w jej obrębie;

h.      mieć założone luźne i wygodne ubranie, niekrępujące ruchów;

i.       podskoki wykonywać boso;

6.        Zawsze podskakuj na centralnej części maty. Podskakiwanie na obrzeżach maty może doprowadzić do zranienia ciała lub uszkodzenia trampoliny. Nigdy nie stawaj bezpośrednio na obszycie.

7.        Zeskakiwanie z trampoliny może być bezpośrednią przyczyną urazu.

8.        Upewnij się, że trampolina jest gotowa do podskoków.

9.        W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Właściciel przy zastosowaniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz niniejszego Regulaminu.

10.     Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz niezawinione przez niego.

11.     Wszelkie kwestie związane z użytkowaniem trampoliny  należy zgłaszać Właścicielowi pod nr. tel. +48 662 268 390

12.     O wszelkich przypadkach narażenia życia i zdrowia należy powiadomić niezwłocznie Właściciela i odpowiednie służby ratownicze pod numerem 112.

Usługi dodatkowe
1.      Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

2.      W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość proszony jest o jak najszybsze zgłoszenie ich do recepcji lub dyrekcji, co umożliwi obiektowi niezwłoczną reakcję.

3.      Na życzenie gościa obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

a.      udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą

b.      budzenie o oznaczonej godzinie

c.      przechowywanie bagażu; obiekt może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminie innym niż data pobytu gościa w obiektu oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

4.      Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostały zdeponowane w sejfie obiektu.

5.      W przypadku pozostawienia otwartych drzwi od pokoju przez gościa obiektowego ( nie zamkniętych na klucz), obiekt nie odpowiada za pozostawione przedmioty w pokoju.

6.      W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1964 r. w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo obiekcie lub inne podobne zakłady ( Dz. U. Nr 1 z 1965r., poz.20 z późn. zm.).

7.      W recepcji do nabycia są podstawowe przybory toaletowe: pasta do zębów, szczoteczki do zębów, maszynki do golenia.

Obowiązki klienta
1.      Liczba osób mających zamieszkać w pokoju jest ograniczona do podanej w potwierdzeniu rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania recepcji telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail o jakiejkolwiek zmianie liczby osób mających zamieszkać w pokoju. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę podaną na potwierdzeniu rezerwacji klient ma obowiązek (jeśli istnieje możliwość w pokoju zakwaterowania dodatkowej osoby) dopłacić za osoby niezgłoszone. W innym przypadku recepcja może odmówić wydania kluczy do pokoju.

2.      Klient zobowiązany jest do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania pokoju 
w stanie zastanym. 

3.      Klient podczas jego nieobecności w pokoju zobowiązany jest do przechowywania rzeczy wartościowych tj. przekraczających wartość 100,00 PLN w sejfie dostępnym w każdym pokoju. 

4.      Zachowanie klientów i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Zastrzegamy możliwość odmowy dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

5.      Osoby odwiedzające, niezameldowane mogą przebywać w pokoju od godziny 11:00 do godziny 22:00.

6.      Zamek Łeba może odmówić przyjęcia klienta, który podczas poprzedniego pobytu naruszył Regulamin obiektu, wyrządzając szkodę w mieniu, gości, pracowników lub innych osób przebywających w Zamku Łeba, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.

7.      Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych, ze względu na warunki przeciwpożarowe.

8.      Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia pokoju jak również używanie ognia otwartego.

9.      W obiekcie, w pokojach oraz innych pomieszczeniach dla bezpieczeństwa gości zostały zamontowane czujniki dymu, a także zostały rozmieszczone gaśnice przeciwpożarowe.

10.   W przypadku bezzasadnego uruchomienia czujnika dymu lub gaśnicy przeciwpożarowej, gość zobowiązuje się ponieść wszystkie koszty związane z interwencją właściwych służb oraz ewentualnej szkody.

11.   W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad może zostać nałożona kara w wysokości 500 zł.

Pobyt zwierząt
1.      Zwierzęta domowe przyjmowane są za dodatkową opłatą w wysokości 105 zł/dobę, w wyznaczonych pokojach. 

2.      Zwierzęta nie są przyjmowane w Apartamentach typu Suite. Za nieprzestrzeganie zasad obowiązuje kara w wysokości 500 PLN za każdy dzień pobytu zwierzęcia w Apartamencie typu Suite.

3.      Za zniszczenia spowodowane przez zwierzęta odpowiada właściciel.

4.      Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt do restauracji. 

Dane osobowe
1.      Podanie danych osobowych w związku z rezerwacją i wynajmem miejsc noclegowych w Zamku Łeba jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umowy.      

2.      Administratorem danych osobowych klientów jest Firma turystyczna „Hotel Neptun” S.A. (dalej: “Administrator”).

3.      Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z ustawą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. – RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) .

4.      Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w związku z rezerwacją i wynajmem miejsc noclegowych w Zamku Łeba, w tym archiwizacji płatności oraz kontaktu z Klientem. Administrator jako przetwarzający dane osobowe oświadcza, iż dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, co umożliwia mu prawidłowe wykonanie usług objętych Umową. Administrator oświadcza, iż urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych są zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.  U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).      

5.      Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się tylko w przypadku uzyskania niezbędnej i dobrowolnej zgody. Brak podania danych osobowych będzie skutkował odmową udzielenia usługi. W przypadku działań marketingowych Administrator pozyskuje odrębną zgodę, która jest dobrowolna. Administrator przetwarza dane osobowe, aż do odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą.  

6.      Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

7.      Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli zdaniem Użytkownika, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

8.      Informujemy, że dane osobowe będą przekazywane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu i w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

9.      Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, że teren obiektu jest monitorowany. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.

Wystąpienie sił wyższych
W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potraceniem kwot należnych za usługi już świadczone. 

Zasady publikacji zdjęć
1.      Zamek Łeba informuje, że: 

a.      wygląd pomieszczeń nieruchomości przy ulicy Sosnowa 1 (dalej: „Nieruchomość”), stanowi dobro osobiste jej właściciela. 

b.      właścicielem majątkowych praw autorskich do wyglądu pomieszczeń i zewnętrznego wyglądu Nieruchomości jest jej właściciel. 

2.      Mając uwadze powyższe Klienci Zamku Łeba mają prawo do rozpowszechniania utrwalonego wyglądu pomieszczeń i zewnętrznego wyglądu Nieruchomości wyłącznie:

a.      w związku ze swoim pobytem,

b.      na portalach społecznościowych,

c.      w formie zdjęć, przy czym dodanie zdjęć w treści postu musi zostać poprzedzone lub nastąpione następującymi oznaczeniami: #zamekleba 

3.      Zabronione jest rozpowszechnianie utrwalonego wyglądu pomieszczeń w każdym innym celu, a w szczególności w celach komercyjnych.

4.      Zamek Łeba może zwrócić się z prośbą o usunięcie danego zdjęcia w przypadku naruszenia niniejszego paragrafu lub w przypadku rozpowszechnienia zdjęcia, które zdaniem obiektu może narazić na straty wizerunkowe lub utratę potencjalnego klienta.

Reklamacje
1.      Gość ma prawo złożyć reklamacje dotyczące wykonywanych usług na jego rzecz drogą pisemną (listownie lub mailowo)

2.      Zamek Łeba rozpatrzy każdą reklamację w ciągu 30 dni od jej wpłynięcia.

3.      Odpowiedź na reklamacje zostanie przekazana drogą pisemną.

Zmiany w regulaminie
1.      Firma Turystyczna „Hotel Neptun” S.A. zachowuje prawo do dokonywania zmian w regulaminie obiektu Zamek Łeba w dowolnym momencie.

2.      Gość zostanie poinformowany o wszystkich zmianach w regulaminie dokonanych podczas jego pobytu w obiekcie.

Inne
Wszystkie sprawy nieuregulowane w powyższym regulaminie będą rozpatrywane na podstawie Kodeksu Cywilnego.

Odwiedź

Adres: Sosnowa 1, 84-360 Łeba

mapa dojazdu

Zadzwoń

Telefon: 59 863 51 20

Napisz

Email: rezerwacja@zamekleba.pl

 


 

Informacja

Jesteśmy obiektem zabytkowym, nie posiadany windy, pokoi z prysznicami typu walk-in oraz innych udogodnień oczekiwanych od standardowych hoteli pod kątem szczególnych wymagań w zakresie łatwej dostępności.
Do 15.06.2024 trwają prace pogłębieniowe na plaży. Prace wykonywane są na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni i nie są zależene od Zamku Łeba. Zamek Łeba nie ma wpływu na czas oraz realizację prac.

Zapisz się do Klubu!

Zostań członkiem progrmu Zamek Łeba Family & Friends! Zbieraj punkty i wymieniaj je na zniżki i nagrody

zarejestruj się
Masz już konto? Zaloguj się

Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2023 Zamek Leba

Made with loveby NET-atak.pl