Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
W rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Firma Turystyczna “HOTEL NEPTUN”S.A. ul. Sosnowa 1, 84-360 Łeba, NIP 8410011823.
Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Dane osobowe pozyskiwane są w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na tym, że przy użyciu wspomnianych plików cookie chcemy jedynie ułatwić Państwu wywoływanie naszej strony internetowej; nie gromadzimy przy tym żadnych danych dotyczących śledzenia i tym samym w żaden sposób nie ingerujemy w Państwa prawa osobiste i podstawowe wolności.
Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
W każdym czasie istnieje możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Zgłoszeń można dokonywać za pomocą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.
Adres e-mail Administratora Ochrony Danych Osobowych – rezerwacja@zamekleba.pl
Adres fizyczny Administratora Ochrony Danych Osobowych – Firma Turystyczna “HOTEL NEPTUN”S.A. ul. Sosnowa 1, 84-360 Łeba, NIP 8410011823
Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie Administrator Danych Osobowych, oraz podmioty z którym Administrator Danych Osobowych współpracuje w celu realizacji zadań do których się zobowiązał w związku z zawartą umową lub z którymi współpraca jest konieczna do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
W każdym przypadku przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Dane osobowe osób fizycznych mogą podlegać profilowaniu w zakresie i w związku ze statystyką sprzedażową i marketingową. ADO nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji
mogących wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogących istotnie wpływać na sytuacje osób, których dane dotyczą.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
1. w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy – art. 6 ust.1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dany dotyczą, przed zawarciem umowy;
2. w pozostałym zakresie warunkiem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda osoby, której dane będą przetwarzane – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Cel przetwarzania danych osobowych jest każdorazowo określony w treści zgody.
Okres czasu, przez który dane osobowe będą przetwarzane jest uzależniony od celu w jakim zostały one zgromadzone. Administrator Danych Osobowych gwarantuje, że dane osobowe będą przetwarzane tylko przez taki okres czasu jaki jest niezbędny do realizacji celu w związku z którym dane osobowe zostały pozyskane lub przez taki okres czasu na jaki została wyrażona zgoda. Dane osób będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, dane zarejestrowanych użytkowników będą przetwarzane do czasu wypowiedzenia zgłoszenia, dane zgromadzone w pozostałych celach będą gromadzone i przechowywane przez okres 2 lat.
Jakie informacje o użytkownikach gromadzi witryna internetowa www.haya.pl w jaki sposób może je wykorzystywać?
Witryna internetowa www.zamekleba.pl wykorzystuje i zbiera informacje o odwiedzających ją osobach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.
W pojedynczych przypadkach pozwalamy sobie zbierać informacje o użytkownikach takie jak: adres poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe (np. w przypadku badań ankietowych czy zapytania przesyłane przez dostępny na stronie formularz).
Żadne z powyższych informacji nie będą przekazywane osobom trzecim w celu innych niż cel w którym dane te zostały zgromadzone.
Adresy IP naszych użytkowników są wykorzystywane w takich przypadkach jak:
• diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera
• analizy naruszeń bezpieczeństwa czy też w związku z zarządzaniem naszą stroną WWW.
Adres IP może być również wykorzystywany do gromadzenia czy też identyfikacji danych demograficznych osób, które odwiedzają naszą stronę internetową.
W szczególnych przypadkach możemy sporządzać zbiorcze raporty lub ogólne zestawienia tematyczne, które zostaną ujawnione osobom trzecim. Raporty te i zestawienia nie zawierają danych pozwalających na identyfikację użytkowników witryny.

menu
rezerwuj